ایمیل

info@sabt-center.ir

شماره تماس

02188648221

شرکت مختلط سهامی

جمعه, 10 شهریور 1402
33
شرکت مختلط سهامی
 •  
 •  
 • شرکت مختلط به شرکتی گفته می شود که دارای یک یا چند شریک ضامن و یا بامسئولیت محدود و یا شرکاء سهامی باشد و به همین جهت مختلط نامیده می شوند. زیرا مسئولیت شرکاء با هم فرق داشته و متفاوت می باشد که خود شرکت های مختلط به دو قسم تقسیم گردیده اند :
 • 1- شرکت مختلط سهامی
 • 2- شرکت مختلط غیرسهامی
 •  
 • شرکت مختلط سهامی
 • این شرکت در حقیقت به منزله ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت سهامی که در آن تعدادی شریک ضامن و تعدادی شریک دارای سهم می باشد .
 •  
 • الف- شرکاء سهامی
 • کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام یا قطعاتی که دارای ارزش مساوی است و مسئولیت آنان تا میزان همان سرمایه آن هاست که در شرکت به کار اندوخته اند و مازاد بر سرمایه خود مسئولیت و تعهدی ندارند.
 •  
 • ب- شرکاء ضامن
 • کسانی هستند که سرمایه آنان به صورت سهام درنیامده بلکه به صورت سهم الشرکه می باشد و مسئول کلیه قروضی هستند که شرکت ممکن است علاوه بر دارایی خود پیدا نماید و در صورتیکه شرکاء ضامن متعدد باشند روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات و ضوابط مربوط به شرکت های تضامنی خواهد بود.
 •  
 • در شرکت های مختلط سهامی چند مطلب حایز اهمیت است .
 •  
 • 1- اسم شرکت
 • برابر ماده 162 قانون تجارت شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.
 •  
 • 2- مجمع عمومی شرکت مختلط سهامی
 • مرکب است از کلیه سهامداران شرکت که با رعایت مقررات مجمع عمومی عادی شرکت های سهامی تشکیل می شود و در حقیقت هر شرکت مختلط مانند شرکت سهامی عام دارای سه نوع مجمع عمومی می باشد که عبارتند از :
 • 1- مجمع عمومی موسس
 • 2- مجمع عمومی عادی
 • 3- مجمع عمومی فوق العاده
 •  
 • الف : مجمع عمومی موسس
 • از موسسین شرکت تشکیل می شود که وظیفه اش تنظیم اساسنامه و همین طور شرکتنامه و تنظیم تقاضانامه ثبت شرکت و به ثبت رسانیدن اساسنامه آن می باشد و وقتی دارای رسمیت می باشد که حداقل کسانی که نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده اند حضور داشته باشند از وظایف دیگر این مجمع انتخاب هیئت نظارت می باشد.
 •  
 • ب: مجمع عمومی عادی
 • که به طور عادی و معمولی سالی یک مرتبه تشکیل می شود و وظایف آن عبارتست از :
 • 1- رسیدگی به گزارش مدیران و حساب ها و وضعیت مالی شرکت
 • 2- انتخاب هبئت نظار برای نظارت بر کار انتخابات
 • 3- بحث و بررسی لازم در امور مختلفه شرکت
 • 4- رسیدگی به سود و زیان شرکت
 •  
 • ج: مجمع عمومی فوق العاده
 • همان طوری که از اسم آن پیدا است در مواقع غیرعادی و بحرانی که شرکت دچار بحران و نوسانات اقتصادی شده باشد برای اموری مانند تغییر اساسنامه یا ادامه فعالیت شرکت و یا انحلال آن تشکیل می شود. نتیجه بحث اینست که مجامع عمومی سه گانه وظایفی مشتبه وظایف مجامع شرکت های سهامی عام برعهده داشته که از بحث بیشتر پیرامون آن ها خودداری می گردد.
 •  
 • 3. هیئت نظارت
 • در هر یک از شرکت های مختلط سهامی هیئتی به نام هیئت نظار یا هیئت نظارت حداقل مرکب از سه نفر وسیله مجمع عمومی شرکاء تشکیل می شود که مهم ترین وظایف آن به قرار ذیل است :
 • 1- نظارت و اطمینان بر اینکه آیا شرکت به ثبت رسیده است یا خیر.
 • 2- رعایت حد نصاب مبلغ اسمی هر سهم که از ده هرار ریال بیشتر نباشد.
 • 3- نظارت بر تنظیم سهام بی نام به صورت سند در وجه حامل.
 • 4- نظارت بر حضور مجدد دارندگان سهامی که قبل از فروش سهام بدهی خود را بابت اصل و خسارت و هزینه ها به شرکت مسترد نمایند.
 • 5- دقت در دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت .
 • 6- گزارش موارد سوء و بی نظمی در تنظیم محاسبات و صورا دارایی شرکت در صورت مشاهده.
 • 7- دعوت مجمع عمومی برای انحلال شرکت .
 •  
 • 4. انحلال شرکت مختلط سهامی
 • شرکت مختلط سهامی در موارد ذیل منحل می گردد :
 • 1- وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل گردیده است انجام دهد یا انجام آن غیرمقدور باشد.
 • 2- وقتی که شرکت برای یمدت معینی تشکیل گردیده و آن مدت متقضی گردیده و درباره تمدید آن اقدامی صورت نگرفته باشد.
 • 3- در صورتی که شرکت ورشکسته شده باشد.
 • 4- برحسب تصمیم مجمع عمومی و در صورتی که این حق برای مجمع مذکور در اساسنامه پیش بینی گردیده باشد.
 • 5- در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء با توجه به اساسنامه شرکت.
 • 6- برحسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت همه شرکاء ضامن .

 • برای ثبت شرکت سهامی مختلط باید موارد زیر لحاظ گردد:
 • در شرکت سهامی مختلط، حضور دو گروه شریک ضامن و سهام‌دار الزامی است. از این رو شرکت سهامی مختلط حداقل با یک شریک ضامن و چند شریک سهام‍‌‌دار تشکیل می‌شود.
 • در این مرحله موضوع فعالیت شرکت باید مشخص شود. هیچ محدودیت خاصی برای فعالیت تجاری شرکت سهامی مختلط وجود ندارد.
 • فرم تعیین نام شرکت با انتخاب ۵ نام به ترتیب اولویت تکمیل گردد.
 • تنظیم یک شرکت‌نامه رسمی که تمام اعضای شرکت آن را تأیید و امضا کنند.
 • تنظیم اظهارنامه که تمام اعضای شرکت آن را تأیید و امضا کنند.
 • تدوین اساس‌نامه شرکت برای تعیین نحوه فعالیت و اداره امور شرکت که باید به تأیید تمام اعضا برسد.
 • اعضای شرکت باید برای پرداخت سرمایه شرکت تعهد داده و حداقل یک سوم سرمایه در حساب شرکت واریز شود.
 • در مورد سرمایه‌های غیرنقدی، باید ارزیابی و تقویم این موارد توسط کارشناس دادگستری انجام شود. تمام شرکا اعم از سهامی و ضامن باید این ارزیابی را تأیید نمایند.
 • میزان دقیق سهم هریک از شرکا از سرمایه شرکت نیز باید مشخص گردد.
 • مجمع عمومی مؤسسین شرکت با حضور تمام شرکا باید تشکیل شود.
 • در مجمع عمومی باید اعضای هیئت مدیره و افراد دارای حق امضا مشخص شوند.
 • لازم به ذکر است مدیریت شرکت مختلط سهامی بر عهده شرکای ضامن می‌باشد. شرکای سهامی می‌توانند برای نظارت بر عملکرد شرکت و نحوه تقسیم سود و زیان از بازرسین شرکت استفاده کنند. به عبارت دیگر مسئولیت اداره شرکت بر عهده شرکای ضامن و مسئولیت نظارت بر امور شرکت بر عهده شرکای سهامی می‌باشد. البته در صورت رضایت شرکای ضامن انتخاب مدیر شرکت از میان شرکای سهامی نیز امکان‌پذیر است.
 • تشکیل اوّلین جلسه هیئت مدیره
 •  
 • مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط سهامی
 • شرکت‌نامه در دو نسخه
 • اساس‌نامه شرکت در دو نسخه
 • اسامی اعضا و مدیران شرکت
 • مدارک احراز هویت تمام اعضای شرکت
 • گواهی عدم سوء‌پیشینه برای تمام اعضای شرکت
 • گواهی مدیر شرکت مبنی بر پرداخت حداقل یک سوّم سرمایه شرکت
 • گواهی مدیر شرکت مبنی بر تسلیم سرمایه غیر نقدی
 • صورت‌جلسه مجمع عمومی مؤسسین
 •  
 • مراحل تشکیل شرکت
 • بر اساس ماده 176 قانون تجارت مفاد مواد 28 ، 29 ، 38 ، 39 ، 41 و 50 همین قانون که خلاصه اهم به شرح ذیل است :
 • 1. نهیه و تنظیم اساسنامه یا شرکتنامه در خصوص امور جاری و اساسی شرکت.
 • 2. پرداخت یک سوم سرمایه نقدی و تعهد پرداخت دوسوم مبلغ سرمایه.
 • 3. تقویم ، ارزیابی و تسلیم فهرست سرمایه غیرنقدی.
 • 4. تعیین حداقل قیمت سهام با توجه به میزان سرمایه شرکت.
 • 5. دریافت سرمایه شرکا و صدور رسید دریافت وجه از طرف شرکت.
 • 6. تهیه و تنظیم اسامی و مشخصات سهامداران اعم از شرکای عادی ( سهامی ) و شریک یا شرکای ضامن و میزان سهام و سهم الشرکه آن ها.
 • 7. تحویل اسناد به مرجع ثبت شرکت ها جهت انجام تشریفات اداری

 

در آخر باید این نکته را فراموش نکنیم با دانستن مطالب بالا ثبت شرکت همچنان کار آسانی نیست.پیشنهاد ما به شما این است که ثبت شرکت خود را به متخصصین ما بسپارید که در مسیر ثبت شرکت خود دچار سردرگمی نشوید.

0 نظر

بازخورد

در حال ارسال...
با موفقیت ارسال شد